PROCESSOS I MÀQUINES | HOMOGENEÏTZACIÓ

HOMOGENEÏTZACIÓ

L'homogeneïtzació és el procés pel qual s'aconsegueix una emulsió estable de dos líquids immiscibles. Qualsevol producte que en la seva composició contingui grasses en suspensió amb un mitjà aquós és susceptible de ser homogeneïtzat: llet, ou líquid, o productes amb una formulació que provoqui una separació de fases del mateix que es vulgui evitar.
Els homogeneïtzadors poden ser d'una o do etapes (segons el producte), estan preparats per a productes abrasius i es poden integrar en instal·lacions ja existents.